Mẫu đơn đăng ký dự tuyển khóa đào tạo bác sĩ định hướng nhi

Cập nhật: 03/09/2010 - 12:00 am

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________   Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm 2010   ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KHÓA ĐÀO TẠO BÁC SĨ ĐỊNH HƯỚNG Kính gửi : Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em Trực thuộc Bệnh viện Nhi […]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

 

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm 2010

 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

KHÓA ĐÀO TẠO BÁC SĨ ĐỊNH HƯỚNG

Kính gửi : Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em

Trực thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương

Họ và tên : ………………………………………………………………….. Dân tộc : …………………

Ngày sinh : …………………………………………………………………. Nam (Nữ) : ……………..

Nơi sinh : ……………………………………………………………………………………………………..

Quê quán : …………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ, địa chỉ cơ quan công tác hiện nay : …………………………………………………….

Điện thoại : Nhà riêng : …………………………………. Di động : …………………………….

Cơ quan : ……………………………………

Đăng ký khóa đào tạo bác sĩ định hướng …………………………………………………………..

Năm tốt nghiệp bác sĩ : ………………… tại trường : ………………………………………………

Tôi xin đảm bảo những điều ghi trong đơn là đúng sự thật, tự nguyện đăng ký dự tuyển khóa đào tạo bác sĩ định hướng ……………………………………………………………… và cam kết thực hiện đúng quy chế đào tạo của Nhà nước, Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em sau khi được công nhận trúng tuyển.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN                                     NGƯỜI DỰ TUYỂN

 

     (Nếu đã đi làm)                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

 Tin khác đã đăng