Thể lệ gửi bài đăng của tạp chí

Cập nhật: 21/06/2010 - 11:06 am

1. MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ BÀI ĐĂNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – Bài gửi đăng kết quả công trình nghiên cứu khoa học chưa đăng ở bất kỳ tạp chí Quốc gia nào. – Các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam – Bài gửi đăng chế bản […]

1. MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ BÀI ĐĂNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
– Bài gửi đăng kết quả công trình nghiên cứu khoa học chưa đăng ở bất kỳ tạp chí Quốc gia nào.
– Các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam
– Bài gửi đăng chế bản tiếng Việt, font Time New Roman ( hệ font unicode), cỡ chữ 14. khoảng cách dòng 1.5 ( line spacing), mỗi bài không quá 7 trang khổ A4, kể cả bảng, hình minh hoạ và tài liệu tham khảo. Mỗi bảng tối đa 10 dòng và 6 cột. Tổng số bảng và hình minh hoạ không quá 4 ảnh được quýet đưa vào đúng chỗ minh hoạ và gửi kèm theo ảnh gốc. Danh từ tiếng Việt dịch từ tiếng nuớc ngoài phải viết kèm theo từ nguyên gốc. Các chữ viết tắt phải có chú thích các từ gốc của chữ viết tắt.
– Trình tự và cách trình bày các mục trong bài:
a. Đầu đề: Cần ngắn gọn, cuối tiêu đề không để dấu chấm, font chữ Time New Roman 14, đậm, viết in.
b. Họ và tên tác giả, nơi làm việc, chức danh, học vị, số điện thoại liên hệ
c. Tóm tắt tiếng Việt: Nêu rõ các phần đặt vấn đề, mục tiêu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu, bàn luận và kết luận được trình bày thành một paragraph không quá 200 từ.
d. Nội dung: Các phần được đánh số La Mã từ I đến V
I. Đặt vấn đề
II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
III. Kết quả nghiên cứu
IV. Bàn luận
V. Kết luận
e. Tài liệu tham khảo: không quá 10 tài liệu tham khảo theo thứ tự tiếng Việt lên trên, tài liệu nuớc ngoài xuống dưới theo tên tác giả. Cần nêu đủ: Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tạp chí/ báo, quyển (tập), số, trang được xếp theo thứ tự phần A, B, C, v.v….
f. Tóm tắt tiếng Anh hoặc tiếng Pháp: được dịch từ phần tóm tắt tiếng Việt kể cả từ khoá và đầu đề.
2. ĐỐI VỚI BÀI TỔNG QUAN, THÔNG TIN, BẢN DỊCH
– Đối với bài tổng quan cần có đầy đủ các tài liệu tham khảo và nguồn số liệu đã được trích dẫn trong bài. Tác giả bài tổng quan ghi rõ chức danh, học vị, chuyên ngành cơ quan hoặc hội chuyên khoa ở phần cuối trang đầu tiên của bài tổng quan. Bài tổng quan cũng được chế bản và in trên giấy A4 và không quá 7 trang kể cả bảng biểu và tài liệu tham khảo.
– Các thông tin, bài dịch cần ghi rõ xuất xứ của nguồn tài liệu và các thông tin bài dịch. Đối với bài dịch cần chụp toàn văn bài báo tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch.
Tác giả chịu trách nhiệm trước Ban biên tập, công luận và những quy định liên quan đến Luật báo chí và Quyền tác giả.

Tin khác đã đăng