Tổng hợp tài trợ tháng 6

Cập nhật: 20/07/2020 - 8:35 am

Phòng Công tác xã hội cập nhật tài trợ tháng 6

TỔNG HỢP TÀI TRỢ THÁNG 6.2020
TT Nội dung Số tiền
(đồng)
Số lượng Đơn vị
1 Viện phí cho BNKK 772,700,000 162 lượt bệnh nhi
2 Kinh phí trao tay cho BNKK 306,400,000 396 lượt bệnh nhi
4 Bữa cơm mặn 431,685,000 8,274 suất cơm
5 Bữa cháo 19,740 suất cháo
6 Bữa cơm chay 1,829 suất cơm chay
7 Quà (không quy giá trị)  732 suất
8 Lì xì 79,200,000  435 suất
9 Qũy Ông Nguyễn Văn Lê SHB 2,000,000,000
10 Kinh phí xây dựng phòng chơi “Vườn cổ tích” tại khoa Ngoại Thần Kinh 279,316,720
11 Vật tư/Trang thiết bị y tế 1,310,160,000 25 cái
12 Quỹ Ngày mai tươi sáng
(cập nhật theo quý)
 – bệnh nhi
13 Quỹ cuộc chạy vì trẻ em
(cập nhật theo quý)
 – bệnh nhi
TỔNG       5,179,461,720
(Bằng chữ: Năm tỷ một trăm bảy mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi mốt ngàn bảy trăm hai mươi đồng./.)

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI 

Tin khác đã đăng