Thông báo tuyển dụng viên chức của BVNTW năm 2019

Thong bao tuyen dung VC 2019

Thông tin chi tiết đính kèm:

Tiêu chuẩn đăng ký xét tuyển Tải về
Phiếu đăng ký Tải về