Tiêu chuẩn thiết kế khoa cấp cứu

Cập nhật: 17/11/2010 - 12:00 am

QUYẾT ĐỊNH Số: 33/2005/QĐ-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2005 Về việc ban hành Tiêu chuẩn thiết kế khoa cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn ngành BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ – Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ qui […]

QUYẾT ĐỊNH
Số: 33/2005/QĐ-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2005
Về việc ban hành Tiêu chuẩn thiết kế khoa cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn ngành
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
– Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
– Căn cứ Quyết định số 1379/QĐ-BYT ngày 07/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Dự án Tiêu chuẩn hoá xây dựng, thiết kế mẫu các công trình y tế;

– Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn 52 TCN – CTYT 0039 : 2005 : Tiêu chuẩn thiết kế khoa cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn ngành.
Điều 2. Giám đốc các bệnh viện Trung ương, ngành, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chủ đầu tư có dự án xây dựng bệnh viện căn cứ vào tiêu chuẩn thiết kế khoa cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc này để xây mới hoặc vận dụng để xây dựng cải tạo khoa cấp cứu, khoa chăm sóc tích cực và chống độc đã cũ, bị hư hỏng xuống cấp. Khi thực hiện tùy theo tình hình cụ thể cần tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn trong lĩnh vực cấp cứu, điều trị tích cực và chống độc.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các ông/bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Trang thiết bị và Công trình y tế, Kế hoạch – Tài chính, Điều trị và các Vụ có liên quan của Bộ Y tế; giám đốc các bệnh viện Trung ương, ngành, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chủ đầu tư có dự án xây dựng bệnh viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Tin khác đã đăng