Tổng hợp tài trợ tháng 10.2020

Cập nhật: 14/12/2020 - 3:42 pm

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Trung ương tổng hợp tài trợ cho bệnh nhi tháng 10 năm 2020

TT Nội dung Số tiền
(đồng)
Số lượng Đơn vị
1 Viện phí cho BNKK 406,350,000 295 lượt bệnh nhi
2 Kinh phí trao tay cho BNKK 270,300,000 280 lượt bệnh nhi
4 Bữa cơm mặn 220,175,000 5,447 suất cơm
5 Bữa cháo 159,500 suất cháo
6 Bữa cơm chay 1,200 suất cơm chay
7 Quà (không quy giá trị) 223 suất
8 Lì xì 6,900,000 69 suất
11 Vật tư/Trang thiết bị y tế cái
12 Quỹ Ngày mai tươi sáng
(cập nhật theo quý)
bệnh nhi
13 Quỹ cuộc chạy vì trẻ em
(cập nhật theo quý)
 – bệnh nhi
TỔNG 903,725,000
(Bằng chữ: Chín trăm linh ba triệu bảy trăm hai mươi lăm ngàn đồng chẵn./.)
Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Tin khác đã đăng