Tổng hợp tài trợ tháng 11.2020

Cập nhật: 03/03/2021 - 2:17 pm

Phòng Công tác xã hội tổng hợp tài trợ tháng 11

TT Nội dung Số tiền
(đồng)
Số lượng Đơn vị
1 Viện phí cho BNKK          279,800,000                    185 lượt bệnh nhi
2 Kinh phí trao tay cho BNKK 24,240,000                    40 lượt bệnh nhi
4 Bữa cơm mặn          371,700,000                 6,304 suất cơm
5 Bữa cháo            154,410 suất cháo
6 Bữa cơm chay                 1,000 suất cơm chay
7 Quà (không quy giá trị)                             –                    631 suất
8 Lì xì                             –                       – suất
9 Vật tư/Trang thiết bị y tế          150,000,000                        6 cái
10 Kinh phí xây dựng phòng chơi “Xứ sở thần tiên” tại khuôn viên khoa CHN và khoa SMTH          269,967,700 đồng
11 Quỹ Ngày mai tươi sáng
(cập nhật theo quý)
bệnh nhi
12 Quỹ cuộc chạy vì trẻ em
(cập nhật theo quý)
bệnh nhi
TỔNG       1,095,707,700
(Bằng chữ: Một tỷ không trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm linh bảy ngàn bảy trăm đồng./.)

                                                                                                                         PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI 

Tin khác đã đăng