Tổng hợp tài trợ tháng 12 năm 2020

Cập nhật: 03/03/2021 - 2:24 pm

Phòng Công tác xã hội tổng hợp tài trợ tháng 12

TT Nội dung Số tiền
(đồng)
Số lượng Đơn vị
1 Viện phí cho BNKK          359,612,000                    243 lượt bệnh nhi
2 Kinh phí trao tay cho BNKK      132,800,000                  143 lượt bệnh nhi
4 Bữa cơm mặn          393,975,000                 7,379 suất cơm
5 Bữa cháo              20,000 suất cháo
6 Bữa cơm chay                 1,000 suất cơm chay
7 Quà (không quy giá trị)  –                 8,734 suất
8 Lì xì              7,800,000                      39 suất
11 Vật tư/Trang thiết bị y tế            82,150,000                      10 cái
12 Quỹ Ngày mai tươi sáng
(cập nhật theo quý)
 – bệnh nhi
13 Quỹ cuộc chạy vì trẻ em
(cập nhật theo quý)
 – bệnh nhi
TỔNG          976,337,000
(Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi sáu triệu ba trăm ba mươi bảy nghìn đồng./.)

                                                                                                                        PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI 

Tin khác đã đăng