Tổng hợp tài trợ tháng 7 năm 2020

Cập nhật: 17/11/2020 - 10:40 am

Phòng Công tác xã hội thông báo kinh phí tài trợ cho bệnh nhi tháng 7 năm 2020

TT Nội dung Số tiền
(đồng)
Số lượng Đơn vị
1 Viện phí cho BNKK          361,500,000           234 lượt bệnh nhi
2 Kinh phí trao tay cho BNKK 67,600,000            69 lượt bệnh nhi
3 Bữa cơm mặn          396,275,000        6,814 suất cơm
4 Bữa cháo     20,560 suất cháo
5 Bữa cơm chay        1,184 suất cơm chay
7 Quà (không quy giá trị)  –        2,138 suất
8 Lì xì            79,300,000           241 suất
9 Vật tư/Trang thiết bị y tế          359,780,000             75 cái
10 Quỹ Ngày mai tươi sáng
(cập nhật theo quý)
 – bệnh nhi
11 Quỹ cuộc chạy vì trẻ em
(cập nhật theo quý)
 – bệnh nhi
TỔNG       1,264,455,000

(Bằng chữ: Một tỷ hai trăm sáu mươi tư triệu bốn trăm năm mươi lăm ngàn đồng chẵn./.)

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI 

Tin khác đã đăng